Postoj tvorcu

Dnes viac ako inokedy je potrebné rozvíjať a využívať naše tvorivé schopnosti. Ich zapojením v nás nastáva celá rada ozdravných a posilňujúcich procesov, čo má pozitívny dopad na naše okolie a v širšom merítku aj spoločnosť. Vnímam, že strachy, neistota a polarita sú dnes silnou súčasťou života. Každá kríza ukazuje zvýšenú potrebu aktivovať vlastný duševný a vnútorný potenciál, naše tvorivé schopnosti. 

Ukážem to na svojom príklade, kedy som sa ako stavebný inžinier dostal k joge, čo podporilo môj „tvorcovský“ postoj k životu.  

Tvorivosť ako pojem

Čo mám na mysli pod pojmom tvorivosť? Toto slovo súvisí s “tvorením” a “utváraním”. V nemčine na to majú pojem “das Werdende”, čo v preklade znamená “nastávajúce”, “to, čo vzniká”, čo presne popisuje proces, kedy niečo, čo ešte nie je, je v procese vznikania.  

Dnešnú dobu často vnímam ako veľmi rýchlu, vnútorne vyprahnutú, až prázdnu. Kriticky poviem, že je význačná istou formou slabosti – vnútornej, aj duševnej. A práve jej opakom je tvorivosť, tvorenie istej idei smerom k novej skutočnosti.

Od stavebného inžiniera cez jogu k životnému poslaniu “tvorcu”

Som vyštudovaný stavebný inžinier so zameraním na realizáciu stavieb. Toto vzdelávanie, obdobne ako väčšina inžinierskych vzdelaní, cibrí najmä logiku a myslenie. Avšak práca v obore ma nenapĺňala. Nesedel mi ani rozmer medziľudských vzťahov v stavebníctve, či v “klasickom obchode”.

Až s odstupom času, po viacerých pozitívnych skúsenostiach s prírodným staviteľstvom a tvorbou umeleckého interiéru, chápem, čo je problém dnešného stavebníctva v súvislosti s tvorivosťou človeka. Je to “armádny štýl”, hierarchickosť a nedostatočné integrovanie potrieb jednotlivých zúčastnených do procesu vzniku, ktorá dáva tejto práci mechanický a nepútavý charakter.

Napriek tomu, že stavaním alebo rekonštrukciou vždy vzniká niečo nové.

Joga ako spirituálna disciplína

Medzitým som spoznal prístup k celostnej joge, ktorý ma veľmi oslovil a dodnes sa joge venujem. Možno ma na nej oslovila práve idea “tvorenia”. To, že jednotlivé jogové cviky získavajú istý charakter, vyjadrujú obsahy a stvárňujú duševné vlastnosti. Škorpión napríklad vyjadruje odvahu – presne uvážený skok a zastavenie, zotrvanie v priestore. Ak sa vydarí, zažívame osviežujúci pocit ľahkosti, až beztiažovosti. Telo tvorí ladný oblúk, myseľ udržiava rovnováhu, prípadne zvyšuje ľahkosť a vzdušnosť, beztiažovosť.

V joge ma vždy znova fascinuje precíznosť a hĺbka rôznych cvičení – či už telesných alebo meditačných a koncentračných.

Tvorenie “priestorov s dušou”

Takto posilnený v tvorivom potenciáli dnes oveľa kreatívnejšie uchopujem rôzne oblasti života. Okrem vedenia kurzov jogy, meditácií a vzdelávaniu nových lektorov jogy, sa venujem aj stavebnej činnosti. 

Pôvodné “suché a strohé” stavanie metamorfovalo na novú, vyššiu úroveň. Znalosti o stavebných materiáloch, postupoch a organizácii práce prepájam s duševno-duchovnými zákonitosťami, ktoré som  spoznal v celostnej joge. Totiž, je veľký rozdiel, či pri tvorbe interiéru boli zohľadnené základné potreby našej duše, ako napríklad potreba rozpínavosti, usporiadanosti, svetla a vzťahu k okoliu.

Výsledkom je umelecká tvorba priestorov, ktoré v sebe nesú precíznu hru geometrických tvarov a pomerov. Zároveň sú vysoko funkčné, podľa možnosti ekologické a cenovo dostupné. Najnovšie je takýmto projektom “Maringotka s dušou”.

Tvorenie ako podstata ľudskosti

Pre vnútorne naplnený život aktívne vychádzame z myšlienky tvorivosti. Napríklad, “stavarina” je vo svojej podstate vysoko tvorivá: nehmatateľná idea, zámer klienta, či tímu sa zrealizuje, stane sa hmatateľnou skutočnosťou. Rizikom však je duševná jednostrannosť, kedy sa u študenta nerozvíja dostatočne duševný citový život a postoj k umeniu, čo ústi k oslabeniu tvorivého potenciálu. 

Pre človeka je spomedzi troch prírodných ríš – zvieracia, rastlinná, minerálna – charakteristické, že dokáže tvoriť, vie uchopiť myšlienku, či ideu, a tú následne uskutočniť. Príkladom je, že iba ľudia vedia hrať divadlo. Zvieratá nedokážu slobodne myslieť a vyjadrovať  svoje predstavy. Nehovoriac o rastlinách a minerálnej ríši.

Rovnako ako vieme zahrať divadelnú rolu, aj životom nás vedú rôzne predstavy, ktoré sa formujú do motívov. Tvorivosť človeka sa rozvíja vtedy, keď rozvíja kvalitné hodnoty a myšlienky – ideu lásky, pekných harmonických vzťahov, zmysluplnej práce, či pravdy. A z tohto poznania dokáže formovať svoj vzťah k okoliu. Od jedného múdreho človeka som nedávno čítal trefnú výpoveď, že život, ako opak smrti, vzniká, keď je myšlienka, ktorá doteraz nebola dostatočne vypracovaná, rozvíjaná až do flexibilnej a sociálne schopnej uvedomelosti a následne integrovaná do života.

Tento tvorivý potenciálu človeka sa v náuke Rudolfa Steinera Antropozofia označuje ako článok Ja, v nemčine “Selbst”, alebo “Ich”. Ideálom by malo byť, že vekom tento tvorivý potenciál rastie. Múdry starší človek zostáva vnímavý voči okoliu, má svoje ciele, záujem o okolie, dobrú telesnú kondíciu. Má čo povedať a je pozitívnym odkazom pre svoje okolie. Na hodinách jogy je vždy znova fascinujúce a inšpiratívne, ak niekto v zrelom veku zacvičí vydarený stoj na hlave, vie ho popísať a vysvetliť jeho spojitosť so životom.

Tvorivosti predchádza nedokonalosť

Tvorivosť so sebou nesie jednu veľmi charakteristickú črtu, ktorá vie prekvapiť a dať zabrať. Pre pokrok v živote je zásadné, ako s ňou zaobchádzame. Ak sa totiž snažíme o uskutočnenie ideálneho, o to výraznejšie si uvedomíme terajší, nie vždy dokonalý stav. Jednotlivé fázy sú nasledovné: nedokonalosť – blíženie sa k novému ideálu – zvládnutie novej úrovne. A takto dookola. 

Rozvojom tvorivosti vzniká duševne silný človek

Ak podporíme vlastný tvorivý potenciál, stávame sa duševne silným človekom. Rastieme a silnieme po morálnej a etickej stránke. Sme schopní samostatne myslieť, máme dostatok energie a životných síl, s čím ide ruka v ruke aj lepšia životospráva a telesná kondícia. Sme vnímavejší voči svojmu okoliu, prírode a životnému prostrediu. Ľahšie sa vysporiadame s prípadnými traumami, nie sme náchylní na sugescie, manipulácie a iné klamstvá, ktoré na nás v živote číhajú.

Tvorenie novej kultúry

S manželkou Silviou dlhodobejšie pracujeme na istej forme “novej kultúry” s týmito elementami: 

  • architektúra
  • pekné a estetické pohyby či tvary
  • budovanie vzťahov
  • posilňujúca medziľudská komunikácia
  • podnetná výživa

Želám vám kvalitný rozvoj vašej tvorivosti. A keď sa naše cesty stretnú, budem sa tešiť na kreatívne spoločné momenty a tvorenie novej kultúry.

Share This