Nastavenia cookies
Používame cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
Nevyhnutné
Nevyhnutné na chod webu. Vždy zapnuté.
Analytické
Používané na meranie návštevnosti a zlepšovanie webu.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Používanie cookies
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať po kliknutí na „Nastavenia cookies“ na spodku stránky. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
realizácie

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia:

V zmysle § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť:

Priestor s dušou, s. r. o.

Špieszova 3328/1

841 04 Bratislava - Karlova Ves

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 164372/B

IČO: 54 940 346

DIČ: 2121834693

ktorá v právnych vzťahoch môže vystupoval najmä ako zhotoviteľ diela/veci alebo ako predávajúci hnuteľných vecí (najmä „Mobilných domčekov - priestor s dušou“)

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ")

nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, tak ako sú definované v príslušnej zmluve o dielo alebo kúpnej zmluve, (ďalej aj ako „reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa (kupujúceho alebo objednávateľa) tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.


II. Pôsobnosť


Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a netýka sa obchodnoprávnych vzťahov, ktoré sú uzatvorené medzi podnikateľmi.


III. Zodpovednosť za vady


Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zhotovená alebo predaná vec pri jej prevzatí spotrebiteľom a ktoré nebolo možné odhaliť ihneď pri ich prevzatí spotrebiteľom.

Zodpovednosť za vady veci je možné uplatniť v záručnej dobe, ktorá je stanovená v zmluve o dielo alebo kúpnej zmluve alebo príslušnými predpismi, v prípade, že stanovená v zmluve nie je, tak pri hnuteľných veciach je všeobecná záručná lehota pre spotrebiteľa 24 mesiacov od prevzatia veci a pri stavbách 36 mesiacov.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohol spotrebiteľ zistiť už pri prvej prehliadke, najmä nezodpovedá za to, ak spotrebiteľ neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné už pri prvej  prehliadke.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci spotrebiteľom a to buď fyzickým prevzatím alebo protokolárnym prevzatím. Doba od uplatnenia reklamávie až do doby vybavenia reklamácie sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci.


III. Vylúčenie zodpovednosti


Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

a) prirodzeným opotrebením veci

b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)

c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí

d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

e) prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom

f) prírodnými živlami

g) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou


Záruka sa tiež nevzťahuje na:

a) tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

b) produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

c) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

d) tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

e) poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.

f) vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku

g) poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu

h) výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie


Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


IV. Uplatnenie zodpovednosti za vady - miesto, lehoty a spôsob vybavenia


Reklamácia sa uplatňujú v sídle Zhotoviteľa alebo v ktorejkoľvek prevádzke Zhotoviteľa alebo v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (záručný servis). Adresy a telefónne čísla nájde spotrebiteľ v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.priestorsdusou.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle +421 908 555 420 ako aj e-mailom na adrese katarina@priestorsdusou.sk.

K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení ceny veci. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu.

Spotrebiteľ vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec Zhotoviteľovi, prípadne záručnému servisu. V reklamačnom protokole uvedie spotrebiteľ spôsob ako si želá byť vyrozumený o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo). Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za to, že si spotrebiteľ neprevezme oznámenie o ukončení reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má spotrebiteľ právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu veci za novú, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil spotrebiteľ tým, že ani na výzvu nepredložil Zhotoviteľovi včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal spotrebiteľ.

Ak Zhotoviteľ nevybaví reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, môže Zhotoviteľ vec zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis.

Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta  alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.


A.  Zodpovednosť za vady predanej veci


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.


B.  Zodpovednosť za vady veci zhotovenej na zákazku


Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí spotrebiteľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si spotrebiteľ pri zákazke vymienil.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného spotrebiteľom alebo nevhodnosť pokynov spotrebiteľa, ak Zhotoviteľ spotrebiteľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov ho neupozornil.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je spotrebiteľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti spotrebiteľa, je Zhotoviteľ  povinný umožniť spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu veci za novú vec.

V prípade, že spotrebiteľ  vec kupuje alebo dá si vyrobiť na zákazku v súvislosti s predmetom svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, záruka na vec trvá 12 mesiacov od dátumu predaja.


V. Záverečné ustanovenia


Ustanovenia zmluvy, na ktorú nadväzuje tento Reklamačný poriadok, majú prednosť pred týmto Reklamačným poriadkom v prípade, že niektoré práva alebo povinnosti upravuje príslušná zmluva odlišne od tohto Reklamačného poriadku, individuálna dohoda má vždy prednosť pred všeobecnou úpravou, ktorá vytvára základný rámec pre úpravu vzájomných práva a povinností.