Nastavenia cookies
Používame cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
Nevyhnutné
Nevyhnutné na chod webu. Vždy zapnuté.
Analytické
Používané na meranie návštevnosti a zlepšovanie webu.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Používanie cookies
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať po kliknutí na „Nastavenia cookies“ na spodku stránky. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
realizácie

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: Priestor s dušou,s. r. o.
Sídlo: Špieszova 3328/1,Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
IČO: 54 940 346
Zápis: Obchodný registerMestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164372/B
E-mail: katarina@priestorsdusou.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré námposkytnete prostredníctvom kontaktného formuláru, spracúvame predovšetkým prepotreby zabezpečenia komunikácie s Vami ohľadom našej obchodnej činnosti,ktorou je najmä realizovanie mobilných domčekov,  a za účelom zaslania cielenej ponukytýkajúcej sa realizovania mobilného domčeka. Vami poskytnuté osobné údajebudeme spracúvať aj v predzmluvných vzťahoch najmä v rámcikomunikácie, ktorej výsledkom môže byť podpísanie záväznej objednávky alebokonkrétnej zmluvy, prípadne zaslanie marketingových ponúk.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje za účelom naplnenia vyššie uvedených činností  budeme spracúvať v nasledovnomrozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame podľačl. 6 ods. 1 písme. b) a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnompohybe takýchto údajov, pričom spracúvanie Vašichosobných údajov je nevyhnutné na vykonanieúkonov, ktoré smerujú k možnému uzatvoreniu zmluvy s Vami, t.j. nazabezpečenie činností spojených s predzmluvnými vzťahmi a rokovanímo obsahu budúcej zmluvy uzatvorenej priamo s Vami, a jenevyhnutné na účely zabezpečenia našich oprávnených záujmov, ktorými môže byťaj oslovenie záujemcov o naše služby, teda priamo Vás,  za účelom odprezentovania marketingovýchkampaní alebo opätovným zaslaním cenovej ponuky.

Bez poskytnutia osobných údajovVám nedokážeme zaslať cenovú ponuku a poskytnúť žiadne naše služby aleboreagovať na Vaše otázky, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budemeevidovať v našej internej databáze záujemcovo naše služby po dobu v trvaní́ najviac troch (3) rokov odo dňa kedy ste nám osobné údaje prvýkrát poskytli, pričompo uplynutí tejto doby sa zaväzujeme zabezpečiť̌likvidáciu týchto údajov, ak nám zákon neprikáže konaťinak. Počas tejto doby môžete kedykoľvekodvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to jednoduchýmzaslaním žiadosti na uvedený kontaktný email.

 

Prenos osobných údajov

V rámci spracúvaniaosobných údajov môže prísť k prenosu Vami poskytnutých osobných údajov dotretích krajín a to konkrétne do krajiny Spojené štáty americké.

Prenos osobných údajov dokrajiny Spojené štáty americké sa uskutočňuje na základe a v medziachrozhodnutia Európskej komisie o primeranosti zo dňa 10.07.2023 - „COMMISSIONIMPLEMENTING DECISION of 10.7.2023 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of theEuropean Parliament and of the Council on the adequate level of protection ofpersonal data under the EU-US Data Privacy Framework

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnejorganizácii sa môže uskutočniť, ak Európska komisia rozhodla, že tretiakrajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajinealebo predmetná medzinárodná organizácia, zaručujú primeranú úroveň ochrany. Natakýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie (článok 45 ods. 1nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujesmernica 95/46/ES ).

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ste oprávnení žiadať od našej spoločnosti formou písomnej aleboelektronickej žiadosti najmä nasledovné:

- vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobnéúdaje spracúvané,

- uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania,

- uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, orozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúceinformácie,

- uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľosobné údaje získal,

- vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajovdotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,

- vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľdošlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty naich spracúvanie,

- vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľsa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bezudelenia osobitného súhlasu a

- vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zánikuúčelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniuvšeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika