Nastavenia cookies
Používame cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
Nevyhnutné
Nevyhnutné na chod webu. Vždy zapnuté.
Analytické
Používané na meranie návštevnosti a zlepšovanie webu.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Používanie cookies
Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať po kliknutí na „Nastavenia cookies“ na spodku stránky. Viac sa dozviete na podstránke Ochrana osobných údajov.
realizácie

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodné meno: Priestor s dušou, s. r. o.
Sídlo: Špieszova 3328/1, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO: 54 940 346
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164372/B
E-mail: katarina@priestorsdusou.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formuláru, spracúvame predovšetkým pre potreby zabezpečenia komunikácie s Vami ohľadom našej obchodnej činnosti, ktorou je najmä realizovanie mobilných domčekov  a za účelom zaslania cielenej ponuky týkajúcej sa realizovania mobilného domčeka. Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať aj v predzmluvných vzťahoch najmä v rámci komunikácie, ktorej výsledkom môže byť podpísanie záväznej objednávky alebo konkrétnej zmluvy, prípadne zaslanie marketingových ponúk.

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Vaše osobné údaje za účelom naplnenia vyššie uvedených činností  budeme spracúvať v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b) a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie úkonov, ktoré smerujú k možnému uzatvoreniu zmluvy s Vami, t.j. na zabezpečenie činností spojených s predzmluvnými vzťahmi a rokovaním o obsahu budúcej zmluvy uzatvorenej priamo s Vami, a je nevyhnutné na účely zabezpečenia našich oprávnených záujmov, ktorými môže byť aj oslovenie záujemcov o naše služby, teda priamo Vás,  za účelom odprezentovania marketingových kampaní alebo opätovným zaslaním cenovej ponuky.

Bez poskytnutia osobných údajov Vám nedokážeme zaslať cenovú ponuku a poskytnúť žiadne naše služby alebo reagovať na Vaše otázky, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme evidovať v našej internej databáze záujemcov o naše služby po dobu v trvaní najviac troch (3) rokov odo dňa, kedy ste nám osobné údaje prvýkrát poskytli, pričom po uplynutí tejto doby sa zaväzujeme zabezpečiť likvidáciu týchto údajov, ak nám zákon neprikáže konať inak. Počas tejto doby môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to jednoduchým zaslaním žiadosti na uvedený kontaktný e-mail.

 

Prenos osobných údajov

V rámci spracúvania osobných údajov môže prísť k prenosu Vami poskytnutých osobných údajov do tretích krajín a to konkrétne do krajiny Spojené štáty americké.

Prenos osobných údajov do krajiny Spojené štáty americké sa uskutočňuje na základe a v medziach rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti zo dňa 10.07.2023 - „COMMISSIONIMPLEMENTING DECISION of 10.7.2023 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate level of protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework“.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine alebo predmetná medzinárodná organizácia, zaručujú primeranú úroveň ochrany. Na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie (článok 45 ods. 1nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ).

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ste oprávnení žiadať od našej spoločnosti formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

- vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,

- uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,

- uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,

- vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,

- vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,

- vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a

- vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika